رفتن به محتوای اصلی
x

اردوی جهادی سمیرم

به همت بسیج جامعه پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم(ع) روز پنجشنبه 3خرداد 1403 اردوی جهادی با حضور جمعی از پرسنل کارامد و پزشکان محترم بیمارستان عيسی بن مریم برای شهرستان سمیرم و روستاهای محروم اطراف برگزار گردید. متخصصین داخلی ، عفونی و زنان و زایمان، اطفال،ارتوپدی،رادیولوژیست،تغذیه، دندانپزشکی، مامایی، ، پرستار، از اعضای این تیم بودند. دراین اردوی جهادی ضمن ویزیت بیماران و اقدامات پاراکلینیک غربالگری قند و فشارخون، جمعا به تعداد 166 نفر غربالگری قند و فشار خون ،313نفر ویزیت تخصصی ،11نفر تزریقات و آموزش همگانی تغذیه خدمت به مردم محروم منطقه سمیرم انجام شد.

همچنین در این اردوی جهادی حدود۲۰میلیون تومان دارو توسط خیرین و حدود ۵ میلیون تونان مواد ترمیم دندان توسط سپاه تامین و بکارگیری گرفته شد.