previous pauseresume next

۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت مبارک

خانواده شاد و سالم با فرزند آوری به موقع (سن مادر ۱۸ تا ۳۵ سالگی )

مناسب ترین فاصله سنی بین فرزندان ۳ تا ۵ سال می باشد

خانواده ی با  نشاط با داشتن بیش از یک فرزند

برای داشتن جامعه ای پویا،بالنده ، جوان و سالم ،فرزند آوری خانواده ها باید مسئولانه ،آگاهانه و آزادانه باشد .

۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت مبارک