previous pauseresume next

کمیته نظارت وارزشیابی درونی بیمارستان

در این جلسه اعضای ممیزی بیمارستان تعیین شدند وچک لیستهای ارزیابی در اختیار آنان قرار گرفت.مقرر شد این افراد در بازه زمانی ۴ روزه گزارش کتبی به مدیریت بیمارستان ارائه دهند.