previous pauseresume next

کلاس آموزش مراقبتهای حیاتی پیشرفته در بیمارن ترومایی

سخنران جلسه آقای دکتر مهرداد عمادی متخصص طب اورژانس بودند که در خصوص مقوله اصول و مفاهیم اولیه در برخورد با بیماران تروما ونحوه صحیح مراقبت های پرستاری در بیماران ترومایی، سخنان تعلیمی خود را بیان نمودندامید است که با این آموزش بیماران مراجعه کننده به این مرکز با تشخیص بهتر و سریعتر تحت مراقبت قرار گیرند.