previous pauseresume next

کلاس آموزشی رعایت بهداشت دست و پیشگیری از عفونت ها

سخنران جلسه آقای دکتر صادقی رئیس علمی شرکت بهپان شیمی بودند که در خصوص مقوله های رعایت بهداشت دست در ۵ موقعیت مهم (۱- قبل از تماس با بیمار ۲-بعداز تماس با بیمار ۳- قبل از اجرای پروسیجر آسپتیک۴- بعداز تماس با محیط اطراف بیمار ۵- بعداز تماس با ترشحات بیمار )و مزایای استفاده از هند راب با پایه الکلی  سخنان تعلیمی خود را بیان نمودند.