previous pauseresume next

کسب عنوان درجه یک در ارزیابی اعتبار بخشي وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۶

در ادامه ریاست و مدیریت بیمارستان از مسئولین واحدهایی که نمره ارزیابی بالاتر از ۷۰ کسب کردند تقدیر و تشکر بعمل آورده و همچنین از تمامی مسئولین واحد ها و بخش ها  قدردانی بعمل آوردند