previous pauseresume next

چشم انداز

چشمانداز (Vision)

بیمارستان عیسی بن مریم(ع) بر اساس رسالت تدوین شده، درنظر دارد با استفاده از فعالیت در زمینه سیستم مدیریت خطا و خطر و ایمنی بیمار، میزان احتمال آسیب به بیمار را به حداقل ممکن رسانده تا بدین وسیله به عنوان یکی از بیمارستان های منتخب در زمینه دوستدار ایمنی بیمار در سطح کشور شناخته شود و بتواند در کلیه سطوح پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی خدمات جامع و باکیفیت ارائه نماید. امید بر آنست که در راستای اهداف تعیین شده به جایگاه والایی در زمینه کیفیت برتر خدمات درمانی به همراه رضایتمندی بیشتر برای کارکنان و بیماران دست یابیم.