previous pauseresume next

نوزادان

رئیس بخش: آقای دکتر محمد طرفه نژاد

سرپرستار بخش: سرکار خانم ملیحه همایونی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تلفن های داخلی: ۲۷۳-۲۷۲