previous pauseresume next

مراسم تجليل ازپرسنل محترم روشندل مرکز

به مناسبت روز عصای سفید طی مراسمی ریاست محترم بیمارستان به همراه مدیریت و رئیس امور اداری و مسئول حراست از پرسنل شاغل در واحد تلفنخانه مرکز  دیدن کردند و با اهداء کارت هدیه و لوح یادبود از زحمات ایشان تشکر و قدر دانی نمودند.