previous pauseresume next

كسب عنوان پر افتخار توسط فرزند پرسنل خانم رئیسی راهیابی به مسابقات جهانی ریاضی WMI

ضمن تبریک به خانواده گرامی عرفان محمدی آرزومندیم دانش آموزان شرکت کننده با کسب مقام، بار دیگر نام مقدس و سرافراز ایران را در جهان طنین انداز کنند و پرچم پر افتخار ایران اسلامی را در این دوره از مسابقات جهانی ریاضی به اهتزاز در آورند.