previous pauseresume next

ساخت و بهسازی واحد لندری بیمارستان

رختشویخانه از بخش‌های مهم بیمارستان است که از نظر بهداشتی و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد. فضاي رختشویخانه از نظر طراحی ،تجهیزات و سیستم تهویه به گونه اي است که از مخلوط شدن هواي تمیز با آلوده جلوگیري می شود.  براي اینکه مناطق تمیز و کثیف عملا از یکدیگر مجزا شوند از سیستم فشار منفی در ناحیه آلوده و انتقال جریان هواي مثبت از ناحیه تمیز به سمت منطقه آلوده و یا از دیوار مخصوص استفاده می شود.