previous pauseresume next

جلسه شورای پزشکان

در این جلسه گزارشی ازبازه زمانی حضور پزشکان مقیم وآنکال،پس از تماس پزشک اورژانس بر بالین بیماران وراهکارهایی جهت کاهش این زمان ارائه گردید.همچنین  آماری از تکمیل فرم رضایت آگاهانه بیماران توسط پزشکان جراح ارائه شد ودر جهت بهبود این فرآیند راهکارهایی مورد بررسی قرار گرفت.