previous pauseresume next

جلسه آموزشی آشنایی با دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت

روز دوشنبه ۳۰ تیرماه جلسه آموزشی آشنایی با دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت با حضور پزشکان

متخصص و عمومی)، سرپرستاران و مسئولین واحد ها با همکاری پرسنل واحد درآمد بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه کلیه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت توسط آقای مجیدی و خانم   نیکزاد (پرسنل درآمد)بیان گردید و افراد حاضر در جلسه مسائل و مشکلات خود را در روند   اجرای این برنامه مطرح و به سوالات آنها پاسخ داده شد.