previous pauseresume next

جلسه آشنایی با کتاب ارزشهای نسبی خدمات با حضور ماماهای خصوصی

دراین جلسه ریاست محترم بیمارستان در خصوص ارائه خدمات پاک به بیماران و عدم اخذ هزینه های غیر متعارف که از اهداف اجرای دقیق تحول نظام سلامت دراین مرکزاست را تائید کردند همچنین  فرآیند پذیرش وبستری بیماران ارجاع شده از سوی ماماهای خصوصی  و شرح وظایف پزشکان مقیم زنان وزایمان ولیبر بازبینی واصلاح گردید