previous pauseresume next

تشکیل کمیته فارماکوپه دارویی بیمارستان

در این جلسه اعضای کمیته در ارتباط با نحوه  تدوین فارماکوپه دارویی، تاکید بر اینکه داروهای مورد نظر کمیته دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان (لیست فارماکوپه دارویی) صرفاً براساس فهرست رسمی داروهای ایران که مصوب شورای قانونی مربوطه می باشد تایید و تامین می شود و پزشکان بیمارستان در کلیه بخشهای سرپایی، بستری و اورژانس ملزم به تجویز دارو از فهرست تعیین شده کمیته مذکور هستند، به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
تدوین فارماکوپه دارویی که  مکمل موفقیت های اجرای طرح تحول نظام سلامت می باشد. در جهت کاهش داروهای قاچاق و ناسالم نیز تاثیر قابل توجهی داشته است.