previous pauseresume next

تشکیل کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و ترویج زایمان طبیعی

دکتر الماسی ریاست بیمارستان در این جلسه با تاکید بر اهمیت حرفه مامایی در سلامت جامعه، ابراز اطمینان کرد که اقدام مؤثر در جهت رفع مشکلات مطرح‌شده از سوی ماماها منجر به بهبود رضایتمندی این قشر جامعه پزشکی، در نتیجه افزایش بازدهی شغلی و بهبود سلامت جامعه خواهد شد. در این جلسه مشکلات مطرح شده بررسی و راهکارهای مناسب ارائه شد.