previous pauseresume next

تشکیل جلسه شورای پزشکان

در این جلسه مشکلات مطرح شده پزشکان مورد بررسی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای مورد نیاز ارائه گردید.