previous pauseresume next

تشکیل جلسه اعتبار بخشی و بهبود کیفیت بخش ICU

اطمینان از ارائه خدمات کیفی و ایمن به عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت، از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است و طبعا سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه دقت نظر و تامل ویژه ای را می طلبد. بخش مراقبت ويژه يك واحد تخصصي پزشكي ، پرستاري است كه بر اساس موازين علمي و با استفاده از كليه تجهيزات ، تاسيسات ، تكنولوژي پزشكي و داروهاي لازم مسئوليت مداواي بيماراني را كه مبتلا به عوارض حاد بوده يا در معرض صدمات خطرناك و جدي مي باشند عهده دار است . با توجه به اهميت اجراي استانداردهاي اعتبار بخشي در مراكز درماني به خصوص در بخش هاي ويژه ( CCU و ICU )، سعي بر آن شده است كه راهكارهاي اجرايي مناسب در موارد:مديريت و سازماندهي ، توانمندسازي منابع انساني ، ايمني و سلامت شغلي ، تدوين خط مشي ها با عناوين ارائه خدمات استاندارد ، فرايند بستري بيماران ، CPR ، ارزيابي و مراقبت مستمر از بيمار و آموزش بيماران و ...  ارائه گردد كه هر كدام از موارد بالا در این جلسه مورد بررسي قرار گرفت .