previous pauseresume next

برگزاری کنفرانس بررسی قصور پزشکی در کمیته های مرگ و میر

در این جلسه دکتر گودرزی پزشک قانونی بیمارستان درباره موارد شایع قصور پزشکی قانونی قابل بررسی در پرونده ها سخنرانی نمود. آشنایی بیشتر گروه هدف یعنی پرستاران بخش های پرخطر نظیر ICU – CCU و اورژانس با موارد قصور پزشکی بهبود وضعیت گزارش نویسی و ارائه خدمات را خواهیم داشت.