previous pauseresume next

برگزاری کارگاه ارزیابی سلامت جنین

در این جلسه آقای دکتر طرفه نژاد در خصوص احیای نوزاد، خانم دکتر معمارزاده در خصوص معرفی روشهای ارزیابی سلامت جنین و آقای دکتر سجاد در خصوص نحوه استفاده از فرسپس و تفسیر سونوگرافی داپلر  سخنرانی نمودند.