previous pauseresume next

برگزاری سمینار سه روزه ترویج تغذیه با شیر مادر

سمینار سه روزه شیر مادر در تاریخ ۲۴ الی ۲۶ آذر ۹۳در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای دوستدار مادر و کودک، در بیمارستان عیسی بن مریم برگزار می گردد. این سمینار با گروه هدف پرستاران و ماماهای شاغل در بخش های مامایی، زایشگاه، اطفال و نوزادان می باشد.