previous pauseresume next

بازدید مشاور و بازرس ویژه رئیس دانشگاه در امور بیمارستان ها از مرکز

روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه آقای دکتر نورالهی مشاور و بازرس ویژه رئیس دانشگاه در امور بیمارستان ها 

و اورژانسهای بیمارستانی از مرکز بازدید کردند . ایشان عملکرد بیمارستان و چگونگی اجرای طرح تحول

 نظام سلامت را مورد ارزیابی قرار دادند.