previous pauseresume next

بازدید مدیریت محترم امور فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در پایان بازدید از روند اجرای پروژه های هتلینگ طرح تحول نظام سلامت در این مرکز اعلام رضایت نمودند.