previous pauseresume next

بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

در این بازدید با تاکید رییس دانشگاه بر تسریع در رسیدگی به بیماران مقرر شد رییس بیمارستان اقدامات لازم را انجام دهد.