previous pauseresume next

بازدید تیم ارزیاب کشوری از اجرای برنامه تحول نظام سلامت

ممیزی این تیم شامل موارد ذیل جهت اجرای دستورالعمل های شماره  ۱، ۳، ۴، ۵، ۷ برنامه تحول نظام سلامت است: ارزیابی اجرای برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری، ارزیابی عملکرد پزشکان مقیم، ارزیابی اجرای برنامه ارتقای کیفیت خدمات ویزیت، روند پیشرفت هزینه کرد ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان، میزان دستیابی بیمارستان به شاخص های برنامه ترویج زایمان طبیعی.