previous pauseresume next

بازدید قائم مقام رئیس دانشگاه از چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در این مرکز

روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، قائم مقام رئیس دانشگاه طی بازدیدی از این مرکز روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در آن مرکز را بررسی نمود.

در بازدیدی از حسابداری این مرکز صورتحساب های صادره برای بیماران ترخیصی وکاهش پرداختی سهم بیماران در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت مورد بررسی قرار گرفت.