previous pauseresume next

بازديد رئيس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و هیئت همراه

در این جلسه پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص ارائه بهترین خدمات فرهنگی معنوی بحث و تبادل نظر شد و سپس از بيمارستان بازدید بعمل آمد.