previous pauseresume next

آموزش هپاتیت ویروسی

روز شنبه ۱۱ مرداد ماه کلاس آموزشی هپاتیت ویروسی توسط آقای دکتر صلاحی 

معاون درمان بیمارستان ) برگزار گردید.در این جلسه تعدادی از پزشکان متخصص ، 

عمومی و پرسنل این مرکز حضور داشتند.