previous pauseresume next

مسئول آموزش کارکنان

نام و نام خانوادگی: معصومه صادقپور
سمت: سوپروایزر آموزشی
تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

۱-تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت)

۲-تعیین نیازهای آموزشی ( مددجویان ، خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)

۳-الویت بندی نیازهای آموزشی

۴-تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

۵-اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها

۶-تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

۷-تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی ، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

۸-هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کار آموزان گروه های پرستاری و مامایی

۹-پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

۱۰-تشکیل کمیته آموزشی ،پژوهشی پرستاری

۱۱-هماهنگی ، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

۱۲- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

۱۳- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی

۱۴-همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت ، در امر آموزش

۱۵-همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

۱۶- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوه / پمفلت و ...)

۱۷- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

۱۸- هدایت و آموزش کارکنان در راستای :

الف : حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی

ب: ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج:ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

۱۹- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

۲۰-هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوستر ها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

۲۱- ثبت و گزارش کلیه فعالیتهای آموزشی و نتیج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

۲۲- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

۲۳- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحد ها

۲۴- ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق :

-  کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

-  بررسی رضایت مندی مددجویان                    -    بررسی رضایت مندی کارکنان

۲۵- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

۲۶-مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

 

۲۷- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری